ÖN BİLGİLENDİRME FORMU VE

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

SATICI             :

Unvanı             : Dam Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi

Adresi              : Bağdat Cad. Öncü Sok. Büyükhanlı Sitesi B1 Blok N: 2/1 K: 10/26-27 Suadiye – Kadıköy / İstanbul

Telefon           : 0216 302 49 87

E-posta           : editor@sherpa.blog

ALICI               :

Adı – Soyadı  : [kullanici-adi]

Adresi              : [fatura-adresi]

Telefon           : [telefon-no]

E-posta           : [e-posta-adresi]

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 • İşbu Sözleşme, 11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. ve 84. maddeleri uyarınca hazırlanmış olan 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 27.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.
 • İşbu Sözleşme’nin tarafları olan Satıcı ve Alıcı, Sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

3. ÜRÜNÜN NİTELİĞİ VE SATIŞ KOŞULLARI

 • Alıcı tarafından Satıcı’dan elektronik ortamda sipariş edilen ürünün; özellikleri, adedi, satış bedeli, fatura adresi ve ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir:

[sepet-tutar]

Ödeme Şekli : Kredi kartı

Sipariş Tarihi : [tarih]

 • Alıcı tarafından satın alınan ürün dijital nitelikte bir ürün olduğundan ürünün teslimi söz konusu değildir. Ürün, Alıcı tarafından satın alındıktan sonra Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden tüketilecek olup herhangi bir kargo bilgisi ve/veya teslimat koşulu söz konusu değildir.

4. GENEL HÜKÜMLER

 • İşbu Sözleşme tarafları Alıcı ile Satıcıdır. Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
 • Alıcı, 3. maddede belirtilen Sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuyup anladığını bu ürünün satın alınması için elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder. Bu kapsamda, ürünün dijital olarak kullanımına ilişkin tüm koşullar internet sitesinde belirtilmiştir.
 • Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, internet sitesinde belirtilen niteliklere uygun şekilde sunulmasından sorumludur.
 • Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında Alıcı veya üçüncü kişilerce iptal edilir ise, Satıcı ürünü sunma yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 • Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde sunamayacak ise, durumu Alıcı’ya makul sürede bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya ürünün sunulma süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
 • Sözleşme konusu ürünlerin sunulması geçici veya sürekli olarak mümkün olmadığı durumlarda, Satıcı’nın Alıcı’yı durumdan haberdar etmesi ve Alıcı’nın ödemiş olduğu toplam bedelin ve onu borç altına sokan her türlü belgenin en geç 10 (on) gün içinde Alıcı’ya iade edilmesi şartıyla Satıcı’nın Sözleşme konusu ürünleri sunmama hakkı bulunmaktadır.
 • Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde; (i) ürünün Alıcı’ya sunulmuş olması durumunda Alıcı’nın söz konusu bedeli ödeme yükümlülüğü devam edecektir; (ii) ürünün Alıcı’ya sunulmamış olması halinde ise Satıcı’nın ürünü sunma yükümlülüğü ortadan kalkmış olacaktır.
 • 18 yaşından küçük kişiler satışa sunulan Satıcı ürünlerini, çocuklara yönelik ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi, satın alamaz.
 • Alıcı, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle; ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit etmesi gerektiğini bildiğini kabul eder.
 • Alıcı, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince masraf, ücret, faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını, Satıcı’nın bu konuda herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • İşbu Sözleşme Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca dijital içerik niteliğinde olup Alıcı’nın Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1-e maddesi uyarınca cayma hakkı bulunmamaktadır.

5. TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

 • Tarafların işbu Sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu’nun 117 ve devamı maddelerinde yer alan borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümler uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa yedi günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraftan edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkı doğacaktır

6. MÜCBİR HALLER

 • Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb.) olarak kabul edilecektir.

7. YETKİLİ MAHKEME

 • İşbu Sözleşmenin uygulanmasında ve çıkabilecek ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
 • İşbu Sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunmuş, kabul edilmiş ve teyit edilmiştir. İşbu Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İşbu Sözleşme Alıcı’nın elektronik onayı tarihinde düzenlenmiştir.